Because we care since 1897
my cart

Terms and conditions

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN
van de Besloten Vennootschap RAPIDE INTERNATIONAL B.V.
gevestigd te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer 08197048 aldaar gedeponeerd.

1. TOEPASSELIJKHEID.
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rapide International B.V. gedane aanbiedingen en offertes, met Rapide International B.V. gesloten overeenkomsten en aan Rapide International B.V. verleende opdrachten, zowel van nationale als internationale aard.
2. Onder “afnemer’’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere
(rechts)persoon die met Rapide International B.V. een overeenkomst heeft
afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en
erfgename(n).
3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Rapide International B.V. schriftelijk met afnemer zijn overeengekomen.
4. Indien Rapide International B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op deze
voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
5. In het onderhavige geval dat afnemer zijn eigen inkoop voorwaarden heeft zullen ten alle tijden de algemene verkoop en- leveringsvoorwaarden van Rapide International B.V. prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen afnemer en Rapide International B.V.. Dit dient dan plaats te vinden op verzoek van de afnemer. Deze frase geldt onverminderd bij opdrachten en leveringen aan het buitenland.

2. RECHT VAN RETOUR
Consumenten, die vooraf betaalde aankopen hebben gedaan via onze website, hebben het recht om artikelen binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Er is geen voorafgaande toestemming vereist voordat men artikelen retourneert.


3. AANBIEDINGEN, OFFERTES en OVEREENKOMSTEN
1. Alle door Rapide International B.V. gedane aanbiedingen en offertes, hetzij
in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van Rapide International B.V. -, zijn immer vrijblijvend.
2. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van Rapide International B.V. binden deze laatste niet, voor zover zij niet schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. Als personeelsleden van Rapide International B.V. zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen deel uitmaken van de directie van Rapide International B.V..
3. Alle offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 14 dagen na offertedatum tenzij anders beschreven in de offerte.
4. Een overeenkomst tussen Rapide International B.V. en afnemer komt eerst
tot stand indien en nadat een order schriftelijk door een daartoe bevoegde van de afnemer is ondertekend voor akkoord en retour gestuurd naar Rapide International B.V.., dan wel bij gebreke daarvan Rapide International B.V. tot levering overeenkomstig de order is overgegaan. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal dan gelden de datum van de schriftelijke bevestiging van de order door of namens Rapide International B.V. respectievelijk de datum van levering.
5. Indien door Rapide International B.V. een overeenkomst gesloten wordt
met twee of meer partijen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.
6. Rapide International B.V. is bevoegd ter uitvoering van de aan haar verstrekte
leveringsopdracht derden in te schakelen en de prijs hiervoor door te berekenen aan afnemer, mits zodanig met opdrachtgever overeengekomen.
7. Bij franco leveringen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verzending op verzoek van afnemer komen de meerkosten ten laste van afnemer.

4. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW.
2. Tenzij uitdrukkelijk bij orderbevestiging overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen eventuele:
A. Aanloopkosten, waaronder mede begrepen teken- en cliché–kosten.
B. Verpakking- en behandelingskosten.
3. Bij orderprijzen lager dan € 600,- (excl. BTW) kunnen naast de verzendkosten tevens administratiekosten in rekening worden gebracht.
4. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Rapide International B.V. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 echter meer dan 15 % bedraagt, is afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
7. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht c.q. overeenkomst zijn voor rekening van afnemer.

5. LEVERING/LEVERTIJD
1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden Rapide International B.V. niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata, mits binnen redelijke grenzen, geeft afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van afnemer uit de overeenkomst.
3. Aan de leveringsplicht van Rapide International B.V. zal zijn voldaan door het
eenmaal aanbieden van de goederen. Het ontvangstbewijs door afnemer ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Ook draagt afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor afnemer, Rapide International B.V. en/of voor derden mocht ontstaan.
4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door afnemer aan Rapide International B.V. ter beschikking zijn gesteld dan wel tijdige levering niet mogelijk is door enig toedoen van afnemer, wordt de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort dan wel met een aantal dagen, welke Rapide International B.V. redelijk voorkomt om alsnog aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.
5. Bij niet tijdige aflevering dient afnemer te allen tijde Rapide International B.V. schriftelijk ingebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERGANG
1. Tot op het tijdstip waarop de afnemer aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van Rapide International B.V..
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 is Rapide International B.V. gerechtigd het geleverde terug te nemen, wanneer afnemer enige
verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 6.1 voordoet. Afnemer verleent Rapide International B.V. hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan afnemer een boete van € 5.000,00 per dag verbeurt, onverminderd het recht van Rapide International B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Ingeval Rapide International B.V. het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst door overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 ontbonden.
4. Afnemer is verplicht Rapide International B.V. direct schriftelijk te melden dat
derden rechten doen gelden op het door Rapide International B.V. geleverde,
voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 6.1 voordoet. Mocht later blijken, dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 30 % van het verschuldigde bedrag, excl. BTW, met een minimum van        € 500,00.
5. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Rapide International B.V.:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Rapide International B.V. op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239 BW;
- de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn opdrachtgever bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Rapide International B.V. geleverde zaken te verpanden aan Rapide International B.V. op de manier die worden voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Rapide International B.V.;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Rapide International B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

7. OPZEGGING BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. Rapide International B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en)
met afnemer onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer:
A. In staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, dan wel onder bewind wordt gesteld.
B. Enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
C. Een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming.
D. Het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Rapide International B.V. daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst, rente en kosten.
3. De post “winstderving”bedraagt tenminste 15 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente”zal de hoogte hebben van de wettelijke handelsrente.

8. RISICO-OVERGANG
Het door Rapide International B.V. geleverde is, onverminderd het bepaalde in
het vorige lid, met ingang van het tijdstip van levering voor risico van
afnemer. Dit geldt ook wanneer afnemer zelf de goederen afhaalt of laat
afhalen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Rapide International B.V. uit hoofde van de met
afnemer gesloten overeenkomst is beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, excl. BTW., subsidiair tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
2. Rapide International B.V. is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-,
materiaalkeuze e.d. van afnemer van de geleverde goederen en materialen en staat er niet voor in dat de geleverde goederen en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat afnemer voorstaat. Rapide International B.V. verplicht zich immers slechts tot levering van de zaken.
3. Aansprakelijkheid beperkt zich tot de samenstelling van het geleverde product. Indien de samenstelling wordt bepaald in overleg met of door afnemer en afnemer heeft hiervoor goedkeuring gegeven, ligt de aansprakelijkheid bij afnemer.
4. Indien een product wordt gebruikt voor een ander doel of op een andere wijze als door Rapide International B.V. aangegeven is Rapide International B.V. niet aansprakelijk.
5. Geringe kleurafwijkingen alsmede afwijkingen in kwantiteit van 10% of minder zijn geen reden voor afkeuring.
6. Rapide International B.V. is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de voor het afdrukken van de uniforme artikelcode of enig ander
soortgelijke code door zijn afnemer gegeven film-masters of enig ander soortgelijk materiaal, of voor de moeilijkheden of de gevolgen van moeilijkheden optredende bij het gebruik van de gedrukte code.
Onder de door afnemer verstrekte film-masters worden eveneens verstaan de door de afnemer goedgekeurde proeven van drukwerk met een uniforme artikelcode.
7. Foutieve opslag van de zaken door de afnemer sluit aansprakelijkheid
van de zijde van Rapide International B.V. uit.
8. De afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Rapide International B.V.
kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is. Afnemer heeft de plicht voor verwerking een ingangscontrole uit te voeren en bij bezwaren, voor bewerking, direct Rapide International B.V. hiervan in kennis te stellen voor verder overleg.
9. Rapide International B.V. gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien
de afnemer aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht- en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien Rapide International B.V. deze eisen accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van Rapide International B.V. doen ontstaan.
10. Rapide International B.V. stelt alleen drukproeven ter beschikking indien
de afnemer hier uitdrukkelijk om vraagt en betaald, of indien Rapide  International B.V. dit gewenst acht.
11. Drukproeven welke door afnemer voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
12. Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van Rapide International B.V. uit voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde
EAN-symbool (“streepjescode’) of enige andere code, op verzoek van afnemer aangebracht op het door Rapide International B.V. geleverde, en voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanige code door de daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens toerekenbare tekortkoming van Rapide International B.V. bij de vervaardiging.
Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van afnemer worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare stoffen volgens normale productiemethoden.
13. Iedere verdere aansprakelijkheid, het zij voor directe, het zij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
14. Afnemer vrijwaart Rapide International B.V. voor alle vervolgingen, eisen of
andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van afnemer, tenzij de door afnemer verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van Rapide International B.V..

10. BETALING
1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant ten kantore van Rapide International B.V. hetzij op een door Rapide International B.V. aan te
wijzen bankrekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking.
3. Indien Rapide International B.V. het factuurbedrag niet binnen de termijn
van 30 dagen van afnemer heeft ontvangen, is afnemer (zonder
ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; afnemer is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente met een minimum van 1 % per maand, geldend gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer Rapide International B.V. alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Rapide International B.V. te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan) met een minimum van € 250,00 onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak
verschuldigde proceskosten.
5. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente en voorts in mindering op de hoofdsom van de oudste openstaande factuur.
6. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Rapide International B.V. gerechtigd de overige nog uit te
voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Rapide International B.V. om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Rapide International B.V. tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft Rapide International B.V. tevens recht op schadevergoeding volgens artikel 6.
7. Rapide International B.V. is ongeacht de overeengekomen betalingscondities
gerechtigd om ten allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.

11. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Rapide International B.V. wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, verkeers- belemmeringen of transportproblemen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Rapide International B.V. redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is Rapide International B.V. gerechtigd nakoming
van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Rapide International B.V. tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden is.
Rapide International B.V. is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde
naar rato aan afnemer te factureren.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 20 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Rapide International B.V. gerechtigd
betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Rapide International B.V. niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

12. KLACHTEN
1. Afnemer verplicht zich de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken met betrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken inderdaad voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Rapide International B.V. ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Rapide International B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft
doorgeleverd.
3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst
van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat afnemer een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Rapide International B.V. schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven in bezit te zijn van Rapide International B.V..
4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door Rapide International B.V. in behandeling genomen. Totdat Rapide International B.V. op de klacht heeft gereageerd is het afnemer niet toegestaan de geleverde producten te verwerken tenzij afnemer heeft besloten geen reclames te doen gelden.
6. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
7. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren. Het betreft hier onder meer, doch niet uitsluitend, afwijkingen in kleur en kwantiteit als bedoeld in artikel 8 lid 3. Reclames omtrent het gestelde in artikel 8, ten aanzien waarvan derhalve de aansprakelijkheid derhalve is uitgesloten, worden niet in behandeling genomen.
8. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

13. ANNULERING
1. Indien afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Rapide International B.V. het recht afnemer annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 500,00 in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:
A. Tot 31 werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 35 %.
B. 30 – 20 werkdagen dagen voor de overeengekomen leveringsdatum 50 %
2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order binnen 20 werkdagen voor overeengekomen leveringsdatum, en/of na gedeeltelijke uitvoering van de order kan niet worden voldaan.
3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven is de datum van annulering.

14. AUTEURSRECHTEN/GEHEIMHOUDING / OVERDRAAGBAARHEID
1. Rapide International B.V. behoudt zich alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte fabricaten en halffabricaten en de daarin vervatte uitvindingen, recepturen en auteursrechterlijke werken voor, ook wanneer afnemer een order heeft geplaatst.
2. Het is afnemer verboden de door Rapide International B.V. ontwikkelde producten te kopiëren, veranderen, reproduceren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Rapide International B.V.. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van € 50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Rapide International B.V. alle nog lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 6.
3. Rapide International B.V. zal maatregelen nemen zodat alle aan Rapide International B.V. door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend
en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order.
Rapide International B.V. zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming
van afnemer niet aan derden kenbaar maken.
4. Rapide International B.V. zal redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het
waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen
voortvloeiende uit de met Rapide International B.V. gesloten overeenkomst
over te dragen. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer Rapide International B.V. hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Rapide International B.V. heeft verkregen.
6. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de afnemer dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De afnemer vrijwaart Rapide International B.V. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
7. Volgt geen order op een besteld recept, als onder 13.1 bedoeld, dan wordt dit na 1 maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij Rapide International B.V. blijft.
8. Auteursrechten zijn in de kosten der recepturen niet begrepen.

15. GESCHILLEN
1. Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst
en rechtsbehandeling die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands
Recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem, tenzij Rapide International B.V. het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van afnemer wenst te brengen.
2. Indien door Rapide International B.V. en afnemer gewenst kunnen partijen hun geschil voorleggen aan een arbitragecommissie met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep. Indien tot inschakeling van een arbitragecommissie wordt besloten, wordt hier reeds voor alsdan bepaald dat:
A. Een geschil is aanwezig wanneer 1 partij verklaart dat zulks het geval is.
B. Een arbitragecommissie bestaat uit 3 arbiters en hun uitspraak is bindend.
C. De benoeming van arbiters geschiedt als volgt: 1 door de eisende partij, 1 door de beklaagde partij en 1 door de beide arbiters aangestelde derde deskundige. Hun last duurt voort tot een eindbeslissing is gegeven.
D. Tenminste 1 der arbiters is een rechtskundige (meester in de rechten).
E. De arbiters dienen uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van het desbetreffende verzoek te zijn benoemd.
F. Een verzoek tot het starten van de arbitrageprocedure geschiedt bij aangetekend schrijven aan de arbiters zodra deze zijn aangesteld. Dit schrijven geeft de geschillen en eisen duidelijk weer.
G. Een verzoek is niet meer ontvankelijk indien de prestatie waarop het geschil betrekking heeft langer dan 6 maanden is geleden.
H. Het geding zal worden gevoerd op de wijze door arbiters in iedere zaak te bepalen.
I. De arbiters zullen op bekwame termijn recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.
J. De arbiters zijn bevoegd, hetzij van de eisende partij, hetzij van beide  partijen, een voorschot als waarborg voor de voldoening van de kosten der arbitrage te vorderen.
K. De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbiters vast te stellen bedrag in de kosten der arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen, worden veroordeeld.
L. Indien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk worden gesteld, kunnen de kosten der arbitrage over hen worden verdeeld en die van partijen zelve geheel of ten dele tussen hen worden gecompenseerd.
M. De honoraria der arbiters, tot het door hen te bepalen bedrag, is onder de bovengenoemde kosten begrepen.
N. De arbiters zijn tot geheimhouding verplicht ter zake van alles wat hen in hun functie ter kennis komt.

RAPIDE INTERNATIONAL B.V.
Tolstraat 2 te Haaksbergen
December 2012